Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Esmaspäev, 22. detsember 2014 08:08

EST ENG

Trüki see leht - Lennuameti lahtioleku ja vastuvõtuajad Trüki

Lennuameti lahtioleku ja vastuvõtuajad

Lennuameti lahtioleku ajad on
E-R 8:00 - 16:30

Dokumente saab Lennuametisse tuua lahtioleku aja vältel. Kui soovite ametnikuga kohtuda siis soovitame kohtumised konkreetse ametnikuga eelnevalt kokku leppida.

Lennujuhi-, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatorite lube väljastab lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond.

Lennundusspetsialistide lubade asjus võite pöörduda lennutegevuse osakonna poole:.

 
Trüki see leht - Lennuameti toimingute menetlustähtajad Trüki

Lennuameti toimingute menetlustähtajad

Tuletame meelde, et Lennuametile esitatud taotluste menetlemiseks on nii ministri vastavate määrustega kui ka peadirektori käskkirjaga kehtestatud kindlad menetlusprotseduuride ajad:

 1. Lennukõlblikkuse tuvastamine - Lennuamet peab õhusõiduki üle vaatama 15 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates ja teeb sama aja jooksul otsuse lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise või selle väljaandmisest keeldumise kohta.
 2. Lennunduslubade väljaandmine - taotlus registreeritakse ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale laekumist. Puuduva või täpsustamist vajava info/dokumendi korral võetakse taotlejaga koheselt ühendust. Sellisel juhul võib dokumentide läbivaatamisperioodi ka pikendada 15-le tööpäevale. Luba antakse selle omanikule allkirja vastu.
 3. Ühekordne luba - taotlus esitatakse vähemalt 3 päeva enne ürituse või eriotstarbelise lennu toimumist või 7 päeva enne, kui osaleb rohkem kui üks õhusõiduk.
 4. Lennundusnäituste läbiviimine - taotlus ja kogu ettenähtud dokumentatsioon tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne näituse toimumist, kui näitusel osaleb välisriigi vigurlennu grupp, kui näitus nõuab õhuruumi sulgemist või kui on vaja teha olulisi piiranguid lennuvälja kasutamises. Väiksemate näituste puhul tuleb avaldus esitada vähemalt 14 päeva enne näituse toimumist.
 5. Lennuvõistlused - ühekordse loa taotlemiseks lennuvõistluste korraldamiseks tuleb taotlus esitada vähemalt 14 päeva enne võistluste algust.
 6. Lennuettevõtja sertifikaat (AOC) - vajalikud dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritava tegevuse algust, lennukäsiraamatu võib esitada hiljem, vähemalt 60 päeva enne planeeritava tegevuse algust. Taotlus AOC muudatuste tegemiseks peab esitama mitte hiljem kui 30 päeva enne kavandatava muudatuse rakendumist.
  Tegevusvaldkondade juhtide planeeritavatest vahetustest või muudatustest tuleb Lennuametile teatada vähemalt 10 päeva ette.
  AOC uuendamisel tuleb taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada vähemalt 30 päeva enne sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.
  Tegevusloa kehtivuse ajal selle väljaandmise aluseks olevate andmete muutumisest tuleb teatada Lennuametile 5 tööpäeva jooksul.
 7. Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaat - taotlus sertifikaadi saamiseks või selle uuendamiseks esitatakse vähemalt kaks kuud enne lennuvälja või kopteriväljaku kasutuselevõtmist või sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul pärast viimase nõutud dokumendi laekumist.
 8. Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifikaat - Ajutise sertifikaadi või sertifikaadi taotluse või sertifikaadi uuendamise taotluse avaldus esitatakse vähemalt kaks kuud enne seadme tööle rakendamist või sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Lennuamet annab välja sertifikaadi või teatab taotlejale väljaandmisest keeldumisest kahe kuu jooksul arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise päevast.
 9. Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat - dokumendid sertifikaadi saamiseks tuleb esitada vähemalt 80 kalendripäeva enne aeronavigatsiooniteenuse osutamise alustamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Taotluses esinevatest puudustest või täiendavate andmete ja dokumentide esitamise vajadusest teatab Lennuamet taotlejale 7 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Puuduste kõrvaldamiseks ja täiendavate andmete ja dokumentide esitamiseks antakse 15 kalendripäeva.
 10. Hooldusorganisatsiooni sertifikaat - menetlemise aeg 30 päeva.
 11. Lennundustehnilise töötaja luba - menetlemise aeg 30 päeva.
 12. Lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamine - Lennuamet vaatab lennundusjulgestusealase läbivaatuse teostaja tunnustamiseks esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ja otsustab tunnustamise viie tööpäeva jooksul alates taotluse ja sellel lisatud dokumentide registreerimisest.
 13. Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat - Lennuamet vormistab sertifikaadi kümne tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamise päevast arvates.

Palun toodud aegadega kindlasti arvestada. Menetlusaegade järgimine võimaldab Lennuametil planeerida ja täita muid põhiülesandeid.