Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Teisipäev, 26. juuli 2016 09:25

EST ENG

Trüki see leht - Lennundusjulgestus Trüki

Lennundusjulgestus

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 300/2008, 11. märts 2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 18/2010)
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 Euroopa Consolidated text (amended by Regulation No 18/2010)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 297/2010, 720/2011, 1141/2011 ja 245/2013)
Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council  Consolidated text (amended by Regulations No  297/2010, 720/2011, 1141/2011 and 245/2013)

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 357/2010, 358/2010, 573/2010, 983/2010, 334/2011, 859/2011, 1087/2011, 1147/2011, 173/2012 , 711/2011, 1082/2012, 189/2013,  246/2013, 654/2013, 1103/2013, 1116/2013,  278/2014, 687/2014 ja 2015/187)
Commission Regulation (EC) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security Consolidated text (amended by Regulations No 357/2010, 358/2010, 573/2010, 983/2010, 334/2011, 859/2011, 1087/2011, 1147/2011, 173/2012, 711/2011, 1082/2012, 189/2013, 246/2013, 654/2013, 1103/2013, 1116/2013, 278/2014, 687/2014 and 2015/187 )
Kehtetu alates 1. veebruarist 2016

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1998, 5. november 2015, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed
Commission Iimplementing Regulation (EU) 2015/1998 of 5 November 2015 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Asendab määrust 185/2010 alates 1. veebruarist 2016

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1254/2009, 18. detsember 2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed
Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures

Komisjoni määrus (EL) nr 72/2010, 26. jaanuar 2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord
Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security