Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Neljapäev, 19. jaanuar 2017 20:54

EST ENG

Trüki see leht - Lennundusjulgestus Trüki

Lennundusjulgestus

Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega 18/2010)
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 Euroopa Consolidated text (amended by Regulation No 18/2010)

Komisjoni 2. aprilli 2009 määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid Konsolideeritud tekst (muudetud määrustega 297/2010, 720/2011, 1141/2011 ja 245/2013)
Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council  Consolidated text (amended by Regulations No  297/2010, 720/2011, 1141/2011 and 245/2013)

Komisjoni 5. novembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega (EL) nr 2015/2426)
Commission Iimplementing Regulation (EU) 2015/1998 of 5 November 2015 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security Consolidated text (amended by Regulation (EU) No 2015/2426)
Asendab määrust 185/2010 alates 1. veebruarist 2016

Komisjoni 18. detsembri 2009 määrus (EL) nr 1254/2009, 18. detsember 2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed
Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures

Komisjoni 26. jaanuari 2010 määrus (EL) nr 72/2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord Konsolideeritud tekst (muudetud määrusega (EL) nr 2016/472)
Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security Consolidated text (amended by Regulation (EU) 2016/472)