Language switcher

Piloot

Lennuamet annab välja piloodilube ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud piloodilube. Piloodina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud piloodiluba.

 

Vastuvõtuaeg: E-R 9:00-12.00 ja 13:00-15:00
  Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida. Dokumente on võimalik tuua Lennuametisse lahtiolekuaegadel (E-R 09:00-16:00).

 

 

Lennuameti toimingute eest tasuda riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:


SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a EE40 3300 3334 1611 0002
Nordea Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198

Lennuameti viitenumber 2900073106.

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: lennundusloa väljaandmine).


Riigilõivude summad:

 • 40 eurot - esmane õpilase luba, PPL, GPL, FBPL, ULPL

 • 80 eurot -  esmane CPL, ATPL, lendude korraldaja

 • 20 eurot - uuendamine/duplikaat PPL, GPL, FBPL, ULPL

 • 50 eurot - uuendamine/duplikaat CPL, ATPL

 • 35 eurot - konverteerimine PPL

 • 85 eurot - konverteerimine CPL, ATPL

 • 15 eurot - iga kande väljaandmine/pikendamine
  Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.

 • 85 eurot - kehtivustõend

 • 4 eurot - teooriaeksami teema sooritamiseks ette nähtud ühe tunni kohta

 

Teooriaeksamid


Teoreetiliste teadmiste kontrolli käigus hindab Lennuamet piloodi sisulist valmisolekut õhusõiduki juhtimiseks ning kõigi vajalike eelduste täitmisel väljastab õhusõiduki juhtimiseks piloodiloa. Teooriaeksamite läbiviimine peab toimima vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 nõuetele.

Taotlejad sooritavad eksami pärast seda, kui nad on saanud nende koolituse eest vastutava sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni soovituse, mis antakse pärast teoreetilise õppe kursusel nõutavate elementide rahuldaval tasemel omandamist.

 

Lubade üleviimine


Piloodil ei tohi olla ühe õhusõidukiliigi kohta mitut Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohaselt väljaantud luba. Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid.

Loa üle toomiseks mõnest teisest EASA liikmesriigist Eestisse peab loa omanik esitama Lennuametile taotluse.

Loa üle viimiseks Eestist mõnda teise EASA liikmesriiki peab loa omanik esitama taotluse selle riigi lennuametile, kuhu soovib luba üle viia.

Kehtivustõend


Lennuamet tunnustab EASA liikmesriikides välja antud piloodilubasid neile täiendavaid nõudeid esitamata. ICAO liikmesriigis välja antud piloodilube tunnustab Lennuamet vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 artiklile 8. EASA liikmesriigis registreeritud õhusõiduki piloteerimiseks peab piloot omama kas FCL osa kohast piloodiluba või ICAO liikmesriigis välja antud ja EASA liikmesriigis tunnustatud piloodiluba.

Loa tunnustamiseks peab taotleja esitama taotluse oma elu- või asukohariigi lennuametile. Kui piloot ei ela EASA liikmesriigi territooriumil, peab ta esitama taotluse selle riigi lennuametile, kus on tema tööandjaks oleva või saava lennuettevõtja peamine tegevuskoht, või selle riigi lennuametile, kus õhusõiduk, millel ta lendab või kavatseb lennata, on registreeritud.

Loa tunnustamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • ICAO piloodiluba
 • Tervisetõend
 • Lennuraamat(ud)
 • Viimane FCL osa nõuete kohaselt sooritatud lennuoskuse tasemekontrolli akt õhusõiduki tüüpidel, millel lendamiseks piloot kehtivustõendit taotleb
 • Lennunduse erialakeele taseme tunnistus
 • Isikut tõendav dokument