Language switcher

ATPL - liinipiloodi luba

Liinipiloodi loa omanikul on õigus teha vastavas õhusõidukiliigis järgmist:

 • kasutada kõiki kergõhusõiduki piloodiloa, erapiloodi loa ja ametipiloodiloa õigusi
 • tegutseda õhusõiduki kaptenina ärilises lennutranspordis.

Liinipiloodi load jagunevad:

 • lennuki liinipiloodi luba – ATPL(A)
 • kopteri liinipiloodi luba – ATPL(H)
 • õhulaeva liinipiloodi luba – ATPL(As)
   

Koolitus ja eksamid


Liinipiloodi loa taotlejad peavad olema läbinud koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Liinipiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid
 • mass ja tsentreering
 • lennutehnilised näitajad
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • üldnavigatsioon
 • raadionavigatsioon
 • käitamisprotseduurid
 • aerodünaamika alused
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side
 • instrumentaallennureeglite kohane (IFR) side

 

Liinipiloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada mitmepiloodiõhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Lennueksam tehakse õhusõiduki või vastavat õhusõidukitüüpi nõuetekohaselt esindaval lennu täisimitaatoril (FFS).
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine


Liinipiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
   

Loa kehtivus


Liinipiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.