Language switcher

BPL - õhupalli piloodiluba

Õhupalli piloodiloa omanikul on õigus kaptenina juhtida õhupalle. Õhupalli piloodi loa omanikud tohivad harrastada üksnes tasuta mitteärilist lennutegevust.
 

Koolitus ja eksamid


Õhupalli piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) või registreeritud koolitaja juures. Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Õhupalli piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • side
 • aerodünaamika alused
 • käitamisprotseduurid
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine
 • üldteadmised õhusõidukitest
 • navigeerimine.

Õhupalli piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine


Õhupalli piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
 • 1 foto
   

Loa kehtivus


Õhupalli piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.

Alates 08.04.2020 tohib õhupalli piloodiloaga antud õigusi kasutada vaid juhul, kui piloot omab määruse nr 1178/2011 kohast lennumeeskonnaliikme luba. Riiklike piloodiloa omanike lube konverteeritakse ümber vastavalt konverteerimisraportile (RTF)