Language switcher

Sa oled siin

Aeronavigatsiooniteabe teenus

Aeronavigatsiooniteave

Aeronavigatsiooniteave on teave, mis on vajalik lennundustegevuse ohutuse, regulaarsuse ja efektiivsuse tagamiseks.

Aeronavigatsiooniteave avaldatakse lennundusteabe kogumikus (Aeronautical Information Publication – AIP). AIP on lennundusalane baasdokument, mis on eelkõige mõeldud kasutamiseks lennunduspersonalile rahvusvahelises ja kohalikus kommerts- või eralennunduses lendude planeerimisel ja sooritamisel Eesti õhuruumis ja lennuväljadel. Kehtiv AIP on kättesaadav siit:

 

Aeronavigatsiooniteabe koostajad ja osutajad

Aeronavigatsiooniteabe koostajad on isikud ja riigiasutused, kelle haldusalas aeronavigatsiooniteave tekib ja kes vastavalt oma tegevusvaldkondadele on pädevad andma 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisade 3 ja 15 kohast teavet.

Aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamine on delegeeritud Lennuliiklusteeninduse AS-le. Teenust osutab Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakond. Lennundusalaseid kaarte on võimalik tellida Lennunduskaartide Grupilt.

Infot aeronavigatsioonialaste väljaannete kohta on võimalik saada Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonna kodulehelt: aim.eans.ee.

Rahvusvaheline NOTAM-büroo

NOTAM-büroo on Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonna struktuuriüksus, mis vahendab vormikohast rahvusvahelist ja siseriiklikku teavet lennuliikluse teenindamiseks vajalike side-, navigatsiooni- ja seireseadmete, lennu- ja teenindusprotseduuride ning osutatavate teenuste seisukorra ja muudatuste kohta.

 

 

Aeronavigatsiooniteabe edastamine

Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise korra, sealhulgas teabe edastamise liigid, teabe edastamise ja kehtivuse tähtajad ning aeronavigatsioonimõõdistuste nõuded, kehtestatud määrusega nr 87.

Lennutegevuse seisukohalt oluline aeronavigatsiooniteave tuleb avaldada kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga (AIP AIRAC AMDT või AIP AIRAC SUP).

Aronavigatsiooniteabe avaldamiseks on järgmised viisid:

  • AIP (AIRAC) AMDT – püsiva iseloomuga aeronavigatsiooniteabe muudatused, mis avaldatakse aeronavigatsiooniteenuse osutaja lennundusteabe kogumiku (AIP) muudatusena.
  • AIP (AIRAC) SUP – AIP-i lisana avaldatakse AIP-is sisalduvat alalist infot täiendav pikaajaline (kolm kuud ja rohkem) või pikka teksti ja/või jooniseid sisaldav lühiajaline ajutine muudatus.
  • AIC – aeronavigatsiooniteabe ringkiri, mis sisaldab infot pikaajalise prognoosi kohta olulistest muudatustest seadusandluses, eeskirjades, protseduurides või seadmetes, selgitavat või nõuandvat, lennuohutust mõjutavat infot, samuti selgitavat või nõuandvat infot või teadet seadusandlike, tehniliste või administratiivsete asjaolude suhtes.
  • NOTAM-teade – lennundussidevõrgus levitatav teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat teavet, mille õigeaegne teadmine on oluline lennutegevusega seotud personalile.

 

Elektroonilised vormid

Aeronavigatsiooniteabe edastamiseks tuleb kasutada elektroonilisi vorme, logides sisse Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonna kodulehelküljel.

 

 

Aeronavigatsiooniteabe edastamise tähtajad

Info avaldamise kuupäevad on toodud lennuinfo osakonna kodulehel ja avaldatakse iga aasta vastava ringkirjaga „Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamisel“.

Õhuruumi ja teiste suuremahuliste muudatuste puhul peab aeronavigatsiooniteabe koostaja tähtaegade osas AIP Grupiga igal üksikjuhul eraldi kokku leppima.

Suuremahuliste ja oluliste muudatuste korral peab teabe koostaja info kooskõlastama Lennuametiga ja kõigi infot puudutavate osapooltega enne taotluse edastamist Lennuliiklusteeniduse AS-i lennuinfo osakonda.

AIP- ja AIP SUP-kaartide muudatused

Lennuprotseduuride ja kaartide avaldamise puhul loetakse algandmeteks, mis peavad olema edastatud AIP Grupile, juba välja töötatud ja vormistatud lennuprotseduure ja kaarte.

AIP (AIRAC) SUP ja AIC kooskõlastatud algandmed peab AIP Grupile esitama hiljemalt 2 nädalat enne info avaldamist.

Vastutus

Aeronavigatsiooniteabe koostaja vastutab teabe terviklikkuse, õigsuse, täpsuse, puutumatuse ja õigeaegse edastamise eest Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonnale.

Lennuvälja või kopteriväljaku käitaja peab tagama aeronavigatsiooniteabe õigeaegse kättesaadavuse lennutegevusega seotud personalile ja teenistustele.

 

Õigusaktid

  • Lennundusseadus
  • Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 15. lisa "Aeronavigatsiooniteabe teenused"
  • Majandus ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määrus nr. 87 "Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele"