Language switcher

Sa oled siin

Lennuohutusest

Lennuohutust mõjutavad tegevused

Taevalaternad
 

Taevalaternate (tuntakse ka soovi- või Hiina laternate nime all) lennutamine lennuväljade/kopteriväljakute läheduses võib mõjutada lennuohutust.

Kui on soov lennutada taevalaternaid  lennuväljast/kopteriväljakust 5 km raadiuses, tuleb selleks eelnevalt taotleda Lennuametilt luba.

Taotlus tuleb esitada 7 päeva enne soovitud lennutamise kuupäeva.

Ilutulestik ja valguskahurid


Kui mistahes eesmärgil õhuruumi kasutamine võib mõjutada lennuohutust ning lendude sujuvust, peavad nad kooskõlastama oma tegevuse Lennuametiga, kes tagab vastava informatsiooni õigeaegse levitamise. Selliseks tegevuseks on muu hulgas:
kõrge intensiivsusega valgusseadmete käitamine ja valgusefekti omavate pürotehniliste vahendite kasutamine.

Taotlus tuleb esitada 7 päeva enne soovitud kasutamise kuupäeva.

Laserid


Nähtavat laserkiirgust tekitavate seadmete kasutamine kuni 18 500 m kaugusel sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljaku viitepunktist tuleb kooskõlastada Lennuametiga.

Lennuametil on õigus enne kooskõlastuse andmist teha seadmele või projektile ekspertiis.

Taotlus tuleb esitada 14 päeva enne soovitud kasutmise kuupäeva.

Taevalaternate lennutamiseks, ilutulestiku ja valguskahurite ning laserite kasutamiseks tuleb Lennuametilt saada kooskõlastus. Selleks esita vabas vormis taotlus e-postiga ecaa@ecaa.ee kus on märgitud aeg ja kestvus, asukoht, vastutav isik.

 Lennuohutus

Lennundusohutus

Riiklik lennundusohutusprogramm - SSP (State Safety Programme) kirjeldab erinevaid õigusakte ja meetmeid lennundusohutuse taseme säilitamiseks ja tõstmiseks Eesti tsiviillennunduses. Programm on väljatöötatud järgides Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisades toodud nõudeid ja Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud kohustusi.
Riikliku lennundusohutusprogrammi eesmärk on muuhulgas rõhutada lennundusohutuse vastutuse jagunemist erinevate vastutavate osapoolte vahel.
Tutvu Riikliku lennundusohutusprogrammi terviktekstiga siin (271.53 KB, PDF)
Ohutus on lennunduses prioriteet. Aastal 1944 võeti vastu Chicago konventsioon, millega loodi esialgne Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (International Civil Aviation Orgianisation - ICAO) eesmärgiga edendada ohutut ja järjepidevalt arenevat tsiviillennundust kogu maailmas. Pärast ICAO loomist on ohutusele süsteemselt lähenetud, loodud standardeid ja soovitatavaid praktikaid, mida järgivad tänaseks 191 ICAO liikmesriiki. 
Enamikes ettevõtetes on kasutusel ohutusjuhtimise süsteem - SMS (Safety Management System), mille kaudu lähenetakse süsteemselt ohtude tuvastamisele ja riskide haldamisele ning veendutakse, et riskide haldamise meetmed on olnud efektiivsed. Regulatsioonid, protseduurid, koolitused, juhtumitest teavitamine ja ohutuspõhimõtete juurutamine on vaid mõned viisid, kuidas SMS-i kaudu on tagatud lennunduse kõrge ohutustase.
Sageli eelnevad lennuõnnetusele intsidendid ja muud puudused, mis osutavad ohutusprobleemide olemasolule. Seega on ohutusteave oluline tegelike või võimalike ohutusprobleemide kindlakstegemise allikas. Seetõttu on juhtumitest teavitamine oluline lennundusettevõtetele ja järelevalveasutustele, kes saavad jälgida trende, mis on parasjagu toimumas ning nendele aegsasti tähelepanu pöörata.

Vastutajad

Tavakodanik - Teavitusi tähelepanekutest, rikkumistest ja muudest asjaoludest, mis võivad kaasa aidata tsiviillennunduse ohutuse tagamisele ja lennundusalase tegevuse parendamisele, saab edastada siin. Samuti ootame ettepanekuid, mis võiksid kaasa aidata lennuõnnetuste ja –intsidentide ärahoidmisele.
Ettevõte - Enamik lennundusettevõtteid omab ohutusjuhtimissüsteemi, tegevusega seotud riskid on tuvastatud ja hinnatud, paika on pandud vastuvõetavad ohutustasemed ning edendatakse ohutuskultuuri ning õiglase suhtumise põhimõtteid. Lisaks tehakse tihedalt koostööd teiste ettevõtete ja asutustega, et vahetada informatsiooni ja jagada kogemusi. 
Järelevalveasutus - Lennuamet peab tagama, et ettevõtete ohutusjuhtimise süsteem oma poliitika, protseduuride, vastutuse ja struktuuriga oleks efektiivne ja toimiv. Lennuamet teeb tihedat koostööd EASA-ga (Euroopa Lennundusohutusametiga) nii töögruppides, läbi auditite kui regulatsioonide eesmärgiga tagada kõrge lennundusohutuse tase.

Koostöö

Nii ettevõtted kui järelevalveasutused teevad pidevalt koostööd erinevate osapooltega nii Eestis kui välismaal. Eesmärk on õigeaegne ohutusalase informatsiooni vahetamine, et aegsasti pöörata tähelepanu probleemidele, mis võivad pinnale kerkida. 
Euroopas on loodud erinevaid töögruppe nt lennundusohutusanalüütikute võrgustik, Safety Management TeB, NEFAB Safety Analysts, Eurocontroli AST-FP jne, kellega Lennuamet igapäevaselt ohutusalast informatsiooni vahetab, et ohutusprobleemidele õigeaegselt tähelepanu pöörata. Vajadusel korraldatakse kohtumisi, et mõnele kitsaskohale süsteemsemalt läheneda ja vajalikke lahendusi leida.

Must nimekiri (Blacklist)

Euroopa Liidus liikmesriikide tsiviillennundusametitel on võimalik kontrollida üksnes ühenduse lennujaamadesse suunduvaid ja sealt väljuvaid lende teenindavate lennuettevõtjate õhusõidukeid. Kõnealuste kontrollimiste juhuslikku laadi silmas pidades ei ole võimalik kontrollida kõiki igas Euroopa Liidu lennujaamas maanduvaid õhusõidukeid.
 

 Lennuohutust mõjutavate juhtumite kohta Euroopa kesksest andmekogust teabe küsimine

 

Teabe saamiseks lennuohutust mõjutavatest juhtumitest Euroopa kesksest andmekogust, palume esitada Lennuametile taotlus e-postile safety@ecaa.ee

taotlus eesti keeles (171.75 KB, PDF) 

taotlus inglise keeles (168.96 KB, PDF)